Deklaracja o ochronie danych


Firma gabo Systemtechnik GmbH pod niniejszym adresem internetowym www.gabocom.de udostępnia stronę internetową na temat gabocom.

W związku ze stroną internetową i ofertami udostępnionymi na tej stronie przetwarzane są dane osobowe.

Poniżej znajdą Państwo informacje o osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie Państwa danych osobowych oraz o podmiocie odpowiedzialnym za ich ochronę (rozdział A) oraz Państwa prawa dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych (rozdział B).

Poniżej znajdują się również informacje na temat przetwarzania danych osobowych (rozdział C) oraz informacje na temat stosowania plików cookie (rozdział D).


A. Informacja o zakresach odpowiedzialności


I. Nazwa i dane teleadresowe podmiotu odpowiedzialnego

gabo Systemtechnik GmbH
a Member of HellermannTyton
Am Schaidweg 7
94559 Niederwinkling
Niemcy
info@gabocom.de
+49 9962 950-0

II. Dane kontaktowe pełnomocnika de. ochrony danych z ramienia podmiotu odpowiedzialnego

gabo Systemtechnik GmbH
a Member of HellermannTyton
Robert Stadler
Am Schaidweg 7
94559 Niederwinkling
Niemcy
datenschutzbeauftragter@gabosys.de
+49 9962 950-0


B. Informacje o prawach osób zainteresowanych


Jako osoba zainteresowana, w kontekście przetwarzania Państwa danych osobowych mają Państwo następujące prawa:

• Prawo do informacji (art. 15 RODO/GDPR Podstawowa ustawa o ochronie danych ["RODO/GDPR"])
• Prawo do wniesienia sprostowania (art. 16 RODO/GDPR)
• Prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym") (art. 17 RODO/GDPR)
• Prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania danych (art. 18 RODO/GDPR)
• Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO/GDPR)
• Prawo do wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO/GDPR)
• Prawo do wycofania zgód (art. 7 ustęp 3 RODO/GDPR)
• Prawo do wniesienia skargi do urzędu nadzorującego (art. 77 RODO/GDPR)

W celu wyegzekwowania swoich praw, mogą się Państwo zwrócić do nas na adresy kontaktowe podane w rozdziale A.

Informacje na temat szczególnych trybów i mechanizmów, które mogą ułatwić korzystanie z przysługujących Państwu praw, w szczególności korzystanie z prawa do przenoszenia danych i do wniesienia sprzeciwu, można znaleźć w informacjach dotyczących przetwarzania danych osobowych w rozdziale C niniejszej Polityki Prywatności.

Pełen zakres Państwa praw można znaleźć w wyżej wymienionych artykułach RODO/GDPR, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem poniższego linku: eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/.

Poniżej znajdą Państwo bardziej szczegółowe informacje o przysługujących Państwu prawach w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych:

I. Prawo do informacji


Jako osoba zainteresowana mają Państwo prawo do informacji na warunkach określonych w art. 15 RODO/GDPR.

Oznacza to w szczególności, że mają Państwo prawo zażądać od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe. W takim przypadku mają Państwo również prawo do informacji o tych danych osobowych i informacji wymienionych w art. 15 ust. 1 RODO/GDPR. Dotyczy to na przykład informacji na temat celów przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych osobowych oraz odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną udostępnione (art. 15 ust. 1 lit. a, b i c RODO/GDPR).

II. Prawo do sprostowania


Jako osoba zainteresowana mają Państwo prawo do sprostowania na warunkach określonych w art. 16 RODO/GDPR.

Oznacza to w szczególności, że mają Państwo prawo zażądać od nas natychmiastowej korekty nieprawidłowych danych osobowych dotyczących Państwa oraz uzupełnienia niekompletnych danych.

III. Prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym")


Jako osoba zainteresowana, mają Państwo prawo do usunięcia danych na warunkach określonych w art. 17 RODO/GDPR.

Oznacza to, że zawsze mają Państwo prawo zażądać natychmiastowego usunięcia swoich danych osobowych, a my jesteśmy zobowiązani do natychmiastowego usunięcia tych danych, jeżeli zachodzi jedna z przyczyn wymienionych w art. 17 ust. 1 RODO/GDPR. Może tak być na przykład w przypadku, gdy dane osobowe do celów, dla których zostały zebrane lub przetworzone w inny sposób nie są już potrzebne (art. 17 ust. 1 lit. a RODO/GDPR).

Jeżeli upubliczniliśmy dane osobowe i jesteśmy zobowiązani do ich usunięcia, wtedy jesteśmy również zobowiązani, biorąc pod uwagę dostępne technologie i koszty wdrożenia, do podjęcia odpowiednich środków, w tym środków technicznych, do poinformowania innych administratorów danych przetwarzających dane osobowe, że osoba będąca podmiotem danych zażądała od nich usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych, kopii lub replikacji tych danych osobowych (art. 17 ust. 2 RODO/GDPR).

Prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym") nie ma zastosowania w wyjątkowych przypadkach, jeżeli przetwarzanie danych jest konieczne z przyczyn wymienionych w art. 17 ust. 3 RODO/GDPR. Może tak być na przykład w przypadku, gdy przetwarzanie jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego lub dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych (art. 17 ust. 3 lit. a i DS GVO)

IV. Prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania danych


Jako osoba zainteresowana mają Państwo prawo do ograniczenia zakresu przetwarzanych danych na warunkach określonych w art. 18 RODO/GDPR.

Oznacza to, że mają Państwo prawo żądać od nas ograniczenia zakresu przetwarzania danych, jeżeli spełniony jest jeden z warunków wymienionych w art. 18 ust. 1 RODO/GDPR. Może się tak zdarzyć na przykład w przypadku zakwestionowania prawidłowości danych osobowych. W takim przypadku przetwarzanie danych osobowych jest ograniczone w czasie, który umożliwia nam weryfikację poprawności tych danych (art. 18 ust. 1 lit. a RODO/GDPR).

Ograniczenie oznacza znakowanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania (art. 4 nr 3 RODO/GDPR).

V. Prawo do przenoszenia danych


Jako osoba zainteresowana mają Państwo prawo do przenoszenia danych na warunkach określonych w art. 20 RODO/GDPR.

Oznacza to, że zawsze mają Państwo prawo do otrzymywania przekazanych nam i dotyczących Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, wspólnym i czytelnym maszynowo formacie, a także prawo do przekazania tych danych innej osobie odpowiedzialnej bez żadnych przeszkód z naszej strony, pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody według art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO/GDPR lub umowy według art. 6 ust. 1 lit. b RODO/GDPR oraz że przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (art. 20 ust. 1 lit. b RODO/GDPR).

Informacje na temat tego, czy przetwarzanie opiera się na podstawie udzielonej zgody według z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a lub na podstawie umowy według art. 6 ust. 1 lit. b RODO/GDPR, można znaleźć w informacjach na temat podstawy prawnej przetwarzania w rozdziale C niniejszych informacji o ochronie danych.

Korzystając z prawa do przenoszenia danych, mają Państwo również zawsze prawo do tego, aby dane osobowe zostały przekazane przez nas bezpośrednio innej osobie odpowiedzialnej, o ile jest to technicznie możliwe (art. 20 ust. 2 RODO/GDPR).

VI. Prawo do sprzeciwu


Jako osoba zainteresowana mają Państwo prawo do sprzeciwu na warunkach określonych w art. 21 RODO/GDPR.

Jako osobie zainteresowanej informujemy Państwa z całą mocą o prawie do sprzeciwu najpóźniej w momencie pierwszej rozmowy z Państwem.

Bardziej szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo poniżej:

1. Prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn wynikających ze szczególnej sytuacji osoby, której dane dotyczą

Jako osoba, której dotyczą dane, mają Państwo prawo, z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji, w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO/GDPR; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

Informacje o tym, czy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e, czy też na podstawie prawnej przetwarzania danych w rozdziale C niniejszych informacji o ochronie danych osobowych, można znaleźć w informacjach dotyczących podstawy prawnej przetwarzania danych.

W przypadku sprzeciwu z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji, nie będziemy już przetwarzać danych osobowych, chyba że będziemy w stanie udowodnić istotne powody uprawniające do przetwarzania, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnością, lub też gdy przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

2. Prawo do sprzeciwu przeciwko marketingowi bezpośredniemu

Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht.

Informationen dazu, ob und in welchem Umfang personenbezogene Daten verarbeitet werden, um Direktwerbung zu betreiben, erhalten Sie in den Informationen zu den Zwecken der Verarbeitung in Abschnitt C dieser Datenschutzinformationen.

Im Falle eines Widerspruchs gegen Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, verarbeiten wir die betroffenen personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke.

VII. Prawo do wycofania zgody


Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody według z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO/GDPR, wtedy Państwo, jako osoba zainteresowana według art. 7 ust. 3 RODO/GDPR mają prawo w każdej chwili wycofać tę zgodę. Wycofanie zgody nie narusza legalności przetwarzania danych, które nastąpiło do momentu odwołania. Poinformujemy Państwa o tym przed wyrażeniem zgody.

Informacje na temat tego, czy przetwarzanie opiera się na podstawie udzielonej zgody według z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO/GDPR, można znaleźć w informacjach na temat podstawy prawnej przetwarzania w rozdziale C niniejszych informacji o ochronie danych

VIII. Prawo do wniesienia skargi do urzędu nadzorującego


Jako osoba zainteresowana mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego urzędu nadzorującego na warunkach określonych w art. 77 RODO/GDPR.

Właściwym urzędem nadzorującym jest:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
/Bawarski Urząd Krajowy ds. Nadzoru Ochrony Danych/
Promenade 27
91522 Ansbach
poststelle@lda.bayern.de
+49 (0) 981 53 1300


C. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych


W związku z działaniem strony internetowej i ofertami udostępnionymi na stronie internetowej, różne dane osobowe są przetwarzane w różnych celach.

Jeżeli tak zwany podmiot odpowiedzialny decyduje samodzielnie lub wspólnie z innymi o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, wtedy otrzymają Państwo w szczególności następujące informacje o:

• danych osobowych lub kategoriach przetwarzanych danych osobowych,
• celach, dla których dane osobowe będą przetwarzane,
• podstawach prawnych przetwarzania oraz, jeżeli przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO/GDPR, o uzasadnionych interesach realizowanych przez nas lub osobę trzecią,
• w stosownych przypadkach o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych,
• w stosownych przypadkach o naszych zamiarach przekazania Państwa danych osobowych stronie trzeciej lub organizacji międzynarodowej oraz o istnieniu lub o braku decyzji Komisji w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony lub w przypadku przekazywania danych zgodnie z art. 46 lub art. 47 RODO/GDPR lub art. 49 ust. 1 ust. 2 RODO/GDPR odniesienie do odpowiednich lub właściwych zabezpieczeń oraz możliwość uzyskania ich kopii lub, jeżeli są one dostępne.
• okresie przechowywania danych osobowych lub, a jeśli nie jest to możliwe, to o kryteriach określania tego okresu.

Jeżeli gromadzimy Państwa dane osobowe od Państwa jako osoby, której dane te dotyczą, to dowiedzą się Państwo w poniższy sposób, czy podanie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę lub czy jest konieczne do zawarcia umowy, czy są Państwo zobowiązani do podania danych osobowych i ewentualnych konsekwencji ich nieprzekazania.

Jeśli nie będziemy zbierać danych osobowych od Państwa jako osoby zainteresowanej, wtedy zostaną Państwo również poinformowani poniżej o źródle danych osobowych oraz, jeśli ma to zastosowanie, to czy pochodzą one z publicznie dostępnych źródeł.

I. Użytkowanie strony internetowej w celach informacyjnych


W przypadku użytkowania strony internetowej w celach czysto informacyjnych, z przyczyn technicznych, przeglądarka używana w Państwa urządzeniu końcowym wysyła pewne informacje do serwera naszej strony internetowej, np. takie jak Państwa adres IP. Przetwarzamy te informacje, aby udostępnić zawartość strony internetowej, do której Państwo weszli. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej wykorzystywanej do udostępniania strony internetowej, informacje te są również tymczasowo przechowywane w tzw. pliku dziennika serwera www.

Aby umożliwić Państwu wykorzystanie strony internetowej do celów informacyjnych, stosujemy na niej pliki cookie (patrz rozdział D niniejszych informacji o ochronie danych osobowych), które są wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych.

1. Przetwarzane dane osobowe

Przy korzystaniu ze strony internetowej w celach czysto informacyjnych przetwarzane są dane logowania, które są generowane technicznie przy dostępie do strony internetowej ("dane HTTP"). Dotyczy to adresu IP, typu i wersji przeglądarki internetowej, używanego systemu operacyjnego, wywoływanej strony, strony odwiedzanej wcześniej (URL odsyłacza), daty i godziny połączenia.

Ponadto, gdy strona internetowa jest wykorzystywana wyłącznie czysto informacyjnie, to w celu udostępnienia strony internetowej dane są przetwarzane i zapisywane w absolutnie niezbędnych plikach cookie (patrz rozdział D niniejszych informacji o ochronie danych) na urządzeniu końcowym użytkownika ("dane cookie"). Obejmuje to indywidualnie i automatycznie generowany numer identyfikacyjny.

2. Cele do których przetwarzane są dane osobowe

W przypadku korzystania ze strony internetowej w celach czysto informacyjnych, dane HTTP przetwarzamy tymczasowo na naszym serwerze internetowym w celu udostępnienia treści strony internetowej, do której wywołał użytkownik. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej wykorzystywanej do udostępniania strony internetowej, w szczególności do wykrywania, eliminowania i dokumentowania usterek (np. ataki DDoS), dane HTTP są tymczasowo przetwarzane w plikach dziennika serwera WWW.

Aby udostępnić stronę internetową, dane cookie (patrz rozdział D niniejszej informacji o ochronie danych) są tymczasowo przetwarzane na naszym serwerze internetowym.

3. Podstawa prawna przetwarzania oraz w stosownych przypadkach, uzasadnione interesy podmiotu odpowiedzialnego lub osoby trzeciej

Podstawą prawną każdej z tych operacji przetwarzania jest wyważenie interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO/GDPR).

Celem przetwarzania jest ochrona uzasadnionych interesów użytkownika związanych z udostępnianiem mu treści i funkcji informacyjnych strony internetowej do której użytkownik ma dostęp, zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej wykorzystywanej do udostępniania tej strony oraz administrowanie plikami cookie, na które użytkownik wyraża zgodę przy korzystaniu z tej strony.

4. Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych

Nasz dostawca usług hostingowych Online Kommunikation, Erick Gersdorf, Stadtplatz 22, 84347 Pfarrkirchen, Niemcy, otrzymuje dane osobowe do celów ich przetwarzania.. Nasz dostawca usług hostingowych przetwarza dane osobowe w naszym imieniu jako tzw. podmiot przetwarzający. Nasz dostawca usług hostingowych ma siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE).

5. Zamiar przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie zamierzamy przekazywać danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej w celu ich przetwarzania.

6. Okres przechowywania danych osobowych

Dane są przechowywane w plikach dziennika serwera w formie umożliwiającej identyfikację osób, których to dotyczy, przez maksymalny okres jednego miesiąca, chyba że wystąpi zdarzenie związane z bezpieczeństwem (np. atak DDoS). W przypadku zdarzenia mającego wpływ na bezpieczeństwo, pliki dziennika serwera są przechowywane do momentu wyeliminowania i pełnego rozwiązania problemów powstałych w wyniku tego zdarzenia mającego wpływ na bezpieczeństwo.

Nie przechowujemy danych cookie w naszych systemach. Informacje na temat okresu ważności plików cookie znajdują się w rozdziale D.III.

7. Obowiązek dostarczania danych

Dostarczenie tych danych nie jest wymagane przez prawo lub umowę, ani też nie jest wymagane do zawarcia umowy. Nie są Państwo zobowiązani do podania danych osobowych. Jeśli jednak dane te nie są podane, nie ma możliwości dostępu do strony internetowej.

8. Istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania

Takie przetwarzanie nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO/GDPR.

II. Pomiar oglądalności stron internetowych i wykorzystanie technologii analizy internetowej.


Jeśli wyrazili Państwo na to zgodę, będziemy również wykorzystywać technologie analizy sieci Web do gromadzenia i analizy popularności użytkowania naszej strony internetowej za pomocą plików cookie (patrz rozdział D niniejszych informacji o ochronie danych) w celu ulepszenia strony internetowej i lepszego osiągnięcia jej celów (np. częstotliwość odwiedzin, liczba odsłon).

Bardziej szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo poniżej:

1. Dane osobowe podlegające przetwarzaniu

Podczas korzystania z naszej strony internetowej przetwarzane są dane logowania, które są technicznie generowane przez narzędzie do analizy stron internetowych Google Analytics ("dane śledzące"). Dotyczy to adresu IP, typu i wersji przeglądarki internetowej, używanego systemu operacyjnego, wywoływanej strony, strony odwiedzanej wcześniej (URL odsyłacza), daty i godziny połączenia.

Ponadto, przetwarzane są dane przechowywane w plikach cookie (patrz rozdział D) dla narzędzia do analizy stron internetowych Google Analytics na urządzeniu końcowym użytkownika ("dane cookie Google Analytics"). Obejmuje to jednoznaczny identyfikator odwiedzającego w celu identyfikacji powracających gości, liczbę odwiedzających, czas pierwszej wizyty, poprzednie i bieżące wizyty, początek i spodziewany koniec bieżącej wizyty, kategorię odwiedzającego, do której należy użytkownik, źródło lub kampanię, która wyjaśnia, w jaki sposób użytkownik dotarł na stronę.

Ponadto przetwarzane są dane gromadzone przez narzędzie do analizy stron internetowych Google Analytics i przechowywane w pseudonimowych profilach użytkowania ("Dane profilu Google Analytics"). Obejmuje to dane dotyczące korzystania z witryny internetowej, w szczególności odsłony stron, częstotliwość odsłon i czas spędzony na przeglądanych stronach.

2. Dane osobowe podlegające przetwarzaniu

W celu ulepszenia strony internetowej i lepszego osiągnięcia jej celów (np. częstotliwość odwiedzin, wzrost odsłon), zachowanie użytkowników na naszej stronie internetowej jest rejestrowane i analizowane w formie pseudonimicznej. Użytkownicy strony internetowej są oznaczeni w formie pseudonimowej w celu rozpoznania ich na stronie internetowej. Informacje te są wykorzystywane do tworzenia pseudoanonimowych profili użytkowników. Pseudonimowe profile użytkowników nie są łączone z danymi dotyczącymi nosiciela pseudonimu. Celem procedury jest zbadanie, skąd pochodzą użytkownicy, które dziedziny strony internetowej są odwiedzane oraz jak często i jak długo są przeglądane poszczególne podstrony i kategorie.

W tym celu korzystamy z opartego na plikach cookie narzędzia do analizy stron internetowych Google Analytics oferowanego przez Google.

Dlatego wykorzystywane są pliki cookie (patrz rozdział D) narzędzia do analizy stron internetowych Google Analytics.

3. Podstawa prawna przetwarzania oraz w stosownych przypadkach, uzasadnione interesy podmiotu odpowiedzialnego lub osoby trzeciej

Podstawą prawną każdej z tych operacji przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO/GDPR).

4. Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych

Dane zostaną przekazane dalej do Google. Google ma swoją siedzibę w USA.

5. okres przechowywania danych osobowych

Dane te będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, przez okres 26 miesięcy.
Na tej stronie internetowej aktywowana jest tak zwana anonimizacja IP w celu korzystania z narzędzia analizy internetowej Google Analytics. Oznacza to, że adres IP przekazywany przez przeglądarkę z przyczyn technicznych jest anonimizowany poprzez skrócenie adresu IP (poprzez usunięcie ostatniego oktetu adresu IP) przed jego zapisaniem.
Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics klikając na ten link. Zostanie ustawiony plik cookie opt-out, który uniemożliwi gromadzenie Państwa danych w przyszłości podczas odwiedzania tej strony. Plik cookie opt-out jest ważny tylko w tej przeglądarce i tylko dla naszej strony internetowej i jest zapisywany na Państwa urządzeniu.

6. obowiązek przekazywania danych

Podanie tych danych nie jest wymagane przez prawo lub umowę, ani nie jest konieczne do zawarcia umowy. Nie są Państwo zobowiązani do podawania danych osobowych.
Jeśli nie podasz tych danych, nie będziemy w stanie przeprowadzić analizy internetowej.

7. źródło danych osobowych

Dane śledzące" i "dane cookie Google Analytics" pochodzą od użytkownika strony internetowej jako podmiotu danych.
Dane profilowe Google Analytics" są generowane niezależnie od siebie.

8. istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania

W ramach tego przetwarzania nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 DS-GVO.

III. Korzystanie z formularzy kontaktowych online

Na stronie internetowej oferujemy Państwu możliwość skontaktowania się z nami za pomocą formularzy kontaktowych. Przetwarzamy informacje podane przez Państwo w formularzach kontaktowych w celu przetworzenia Państwa zapytania. W razie potrzeby możemy przechowywać te informacje również w celach dowodowych, w celu dochodzenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych lub w celu wypełnienia zobowiązań prawnych, w szczególności prawa handlowego i podatkowego i w zakresie przechowywania.

W przypadku użytkowania formularzy kontaktowych na stronie internetowej, z przyczyn technicznych, przeglądarka używana w Państwa urządzeniu końcowym wysyła pewne informacje do serwera naszej strony internetowej, np. takie jak Państwa adres IP. Przetwarzamy te informacje, aby udostępnić formularze kontaktowe na stronie internetowej

Bardziej szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo poniżej:

1. Dane osobowe podlegające przetwarzaniu

Podczas korzystania z formularza kontaktowego, dane kontaktowe są przetwarzane. Obejmuje to między innymi nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i firmę.

2. Cele do których mają zostać przetwarzane dane osobowe

Podczas korzystania z formularza kontaktowego, Państwa dane kontaktowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.

3. Podstawa prawna przetwarzania oraz, w stosownych przypadkach, uzasadnione interesy podmiotu odpowiedzialnego lub osoby trzeciej, które podlegają ochronie

Podstawą prawną tego przetwarzania jest wykonanie umowy, której Państwo są stroną, lub wdrożenie środków przedumownych, które odbywają się na Państwa życzenie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO/GDPR).

Jeśli nie są Państwo partnerem kontraktowym takiej umowy lub jeśli środki przedumowne są realizowane nie z Państwem, ale z Państwa pracodawcą, wówczas podstawą prawną dla tych operacji przetwarzania jest ważenie interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO/GDPR). W ramach przetwarzania danych realizujemy uzasadniony interes, jakim jest ułatwienie prostego kontaktu z nami oraz realizacja umów z pracodawcą lub wdrożenie środków przedumownych.

Jeżeli Państwa wniosek nie ma na celu realizacji umowy, ani przeprowadzenia działań przedumownych, podstawą prawną jest ważenie interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO/GDPR). Wraz z przetwarzaniem danych realizujemy uzasadniony interes, jakim jest ułatwienie Państwu skontaktowania się z nami.

4. Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych

Nasz dostawca usług hostingowych Online Kommunikation, Erick Gersdorf, Stadtplatz 22, 84347 Pfarrkirchen, Niemcy, otrzymuje dane osobowe do celów ich przetwarzania.. Nasz dostawca usług hostingowych przetwarza dane osobowe w naszym imieniu jako tzw. podmiot przetwarzający. Nasz dostawca usług hostingowych ma siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE).

5. Zamiar przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie zamierzamy przekazywać danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej w celu ich przetwarzania.

6. Okres przechowywania danych osobowych

Dane kontaktowe z zapytań, które nie przekształcają się w relację z klientem, są przechowywane przez okres do 6 miesięcy. Dane osobowe klientów są przechowywane przez okres do 10 lat.

7. Obowiązek dostarczania danych

Dostarczenie tych danych nie jest wymagane przez prawo lub umowę, ani też nie jest wymagane do zawarcia umowy. Nie są Państwo zobowiązani do podania danych osobowych.

W przypadku, gdy dane nie zostaną podane, nie można się z nami skontaktować.

8. Źródło pochodzenia danych osobowych

Dane osobowe pochodzą od użytkownika strony internetowej jako osoby zainteresowanej, której dotyczy przetwarzanie.

9. Istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania

Takie przetwarzanie nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO/GDPR.


D. Informacje na temat stosowania plików cookie

W związku z posiadaniem strony internetowej i prezentowanymi ofertami na stronie internetowej, używamy plików cookie . Korzystamy przy tym z funkcji przetwarzania i przechowywania danych w przeglądarce Państwa urządzenia końcowego i zbieramy informacje z pamięci przeglądarki tego Państwa urządzenia.

I. Ogólne informacje o plikach cookie


Cookies to małe pliki tekstowe zawierające informacje, które mogą być umieszczane na urządzeniu końcowym użytkownika za pośrednictwem przeglądarki, gdy strona internetowa jest odwiedzana. W przypadku ponownego wejścia na stronę internetową przy użyciu tego samego urządzenia końcowego, plik cookie i przechowywane na niej informacje mogą zostać odzyskane.

1. Cookies pierwszej i trzeciej kategorii

W zależności od tego, skąd pochodzi plik cookie, można rozróżnić tzw. pliki cookie pierwszej i trzeciej kategorii:

Cookies pierwszej kategoriiPliki cookie, które są ustawiane i pobierane przez podmiot odpowiedzialny za stronę internetową jako odpowiedzialny za przetwarzanie lub przez podmiot przetwarzający działający na zlecenie.
Cookies trzeciej kategorii

Pliki cookie ustawiane i pobierane przez podmioty odpowiedzialne inne niż operator strony internetowej, którzy nie są podmiotami przetwarzającymi dane w imieniu operatora strony internetowej.

2. Pliki cookie o charakterze przejściowym i trwałym

W zależności od okresu ważności, można również rozróżnić tzw. przejściowe i trwałe pliki cookie:

Cookies przejściowe (cookies sesyjne)Pliki cookie, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki.
Trwałe pliki cookie

Pliki cookie, które pozostają przechowywane na urządzeniu końcowym przez pewien czas po zamknięciu przeglądarki.

 

3. Pliki cookie o charakterze przejściowym i trwałym

W zależności od okresu ważności, można również rozróżnić tzw. przejściowe i trwałe pliki cookie:

Cookies niewymagające zgodyliki cookie, których jedynym celem jest transmisja wiadomości za pośrednictwem sieci łączności elektronicznej.
 Pliki cookie, które są bezwzględnie konieczne, aby dostawca usługi dla grona informacyjnego wyraźnie zażądał od abonenta lub użytkownika możliwości świadczenia tej usługi ("koniecznie wymagane pliki cookie").
Cookies wymagające zgody

Cookies do wszystkich celów innych niż wymienione powyżej.

II. Zarządzanie plikami cookie używanymi na tej stronie internetowej


1. Wyrażanie zgody na stosowanie plików cookie i zarządzanie plikami cookie

O ile zgoda użytkownika jest wymagana do korzystania z niektórych plików cookie, pliki te będą używane tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził na to wcześniejszą zgodę. Informacje o tym, czy do korzystania z pliku cookie wymagana jest zgoda, można znaleźć w informacjach o plikach cookie używanych na tej stronie internetowej w rozdziale D.III. tej informacji o cookie.

Strony internetowe częściowo wykorzystują tzw. cookies. Pliki cookie nie uszkadzają komputera i nie zawierają wirusów. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w Państwa komputerze przez Państwa przeglądarkę. Pliki cookie są wykorzystywane w celu uczynienia strony internetowej bardziej przyjazną dla użytkownika, efektywną i bezpieczną.

Większość używanych plików cookie to tak zwane "cookies sesyjne". Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty na stronie. Inne pliki cookie są przechowywane w urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia. Te pliki cookies umożliwiają przeglądarce rozpoznanie użytkownika przy następnej wizycie.

Można ustawić swoją przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniu plików cookie i zezwalała na ich stosowanie tylko w indywidualnych przypadkach, akceptowała pliki cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie wyłączała lub aktywowała automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki.

Jeśli pliki cookie są wyłączone, funkcjonalność tej strony internetowej może zostać ograniczona. Bezwarunkowo wymagane pliki cookie nie mogą być dezaktywowane poprzez funkcję zarządzania plikami cookie tej strony internetowej. W każdej chwili można jednak wyłączyć te pliki cookie w Państwa przeglądarce internetowej.

2. Zarządzanie cookies

Można również zarządzać korzystaniem z plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki. Różne przeglądarki oferują różne sposoby konfigurowania ustawień plików cookie w przeglądarce. Dalsze szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na przykład pod adresem http://www.allaboutcookies.org/ge/cookies-verwalten/. 

III. Cookies stosowane na stronie internetowej


Na tej stronie internetowej mogą być używane następujące pliki cookie:

OznaczenieKategoria pierwsza / kategoria trzeciaCel stosowania i zawartośćOkres ważnościKonieczność uzyskania zgody
fe_typo_userKategoria pierwszaZachowuje stany użytkownika przy wszystkich zapytaniach o stronę.Konieczne cookieb.d.
_gatStatystykaUżywane przez Google Analytics w celu ograniczania intensywności popytu1 dzieńNie
_gatStatystykaRejestruje jednoznaczne ID, który jest używany do generowania informacji statystycznych na temat sposobu korzystania z witryny przez odwiedzającego.2 lataNie
_gidStatystykaRejestruje jednoznaczne ID, który jest używany do generowania informacji statystycznych na temat sposobu korzystania z witryny przez odwiedzającego.1 dzieńNie
r/collectMarketingTen plik cookie służy do wysyłania danych do Google Analytics na temat urządzenia i zachowania odwiedzającego. Monitoruje odwiedzających na wszystkich urządzeniach i kanałach marketingowych.SesjaNie

E. Informacja o zastosowaniu serwisów internetowych


1. Zastosowanie programu biuletynowego Inxmail

W celu wysyłki biuletynów używamy Inxmail. Oferentem jest Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg, Deutschland. Dzięki tej usłudze możemy zorganizować i przeanalizować wysyłanie biuletynów. Dane wprowadzane w celu otrzymywania biuletynu informacyjnego, takie jak adres e-mail, są przechowywane na serwerach Inxmail. Serwery znajdują się w Niemczech lub w Irlandii.

Wysyłka biuletynu z Inxmail pozwala nam analizować zachowanie jego odbiorcy. Analiza pokazuje m.in. ilu odbiorców otworzyło swój biuletyn i z jaką częstotliwością kliknięto w nim linki. Inxmail obsługuje śledzenie konwersji w celu przeanalizowania, czy wcześniej zdefiniowane działanie, takie jak zakup produktu, miało miejsce po kliknięciu na link.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO/GDPR). Cofnięcie udzielonej już zgody jest możliwe w każdej chwili. Aby odwołać swoją zgodę, wystarczy wysłać nieformalną wiadomość e-mail lub skorzystać z linku "Rezygnacja z subskrypcji" w biuletynie informacyjnym. Legalność operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce, pozostaje przez odwołanie nienaruszona.

Jeśli nie życzą sobie Państwo analizy przeprowadzanej przez Inxmail, wtedy należy zrezygnować z subskrypcji biuletynu informacyjnego. Aby odwołać swoje zamówienie, wystarczy wysłać nieformalną wiadomość e-mail do nas lub skorzystać z linku "Rezygnacja z subskrypcji" w biuletynie informacyjnym.

W przypadku rezygnacji ze subskrypcji, dane wprowadzone w celu jej skonfigurowania zostaną usunięte z naszych serwerów i serwerów Inxmail. Jeśli dane te zostały nam przekazane w innych celach i w innych miejscach, wtedy pozostaną dalej u nas.

Szczegóły polityki prywatności Inxmail można znaleźć poniżej: https://www.inxmail.de/datenschutz

Przetwarzanie zleceń

W celu pełnego przestrzegania ustawowych wymogów dotyczących ochrony danych osobowych, zawarliśmy umowę o przetwarzanie zleceń z Inxmail.

2. Dane do otrzymywania biuletynu

Aby wysłać nasz biuletyn potrzebujemy Państwa adres poczty elektronicznej. Konieczne jest sprawdzenie podanego adresu e-mail i wyrażenie zgody na otrzymywanie biuletynu informacyjnego. Dane uzupełniające nie są gromadzone lub są dobrowolne. Korzystanie z danych odbywa się wyłącznie w celu wysyłania biuletynu informacyjnego.

Dane podane podczas logowania do biuletynu będą przetwarzane wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO/GDPR). Cofnięcie udzielonej już zgody jest możliwe w każdej chwili. Aby odwołać swoją zgodę, wystarczy wysłać nieformalną wiadomość e-mail lub skorzystać z linku "Rezygnacja z subskrypcji" w biuletynie informacyjnym. Legalność operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce, pozostaje przez odwołanie nienaruszona.

Po rezygnacji z subskrypcji, dane wprowadzone w celu jej skonfigurowania zostaną usunięte. Jeśli dane te zostały nam przekazane w innych celach i w innych miejscach, wtedy pozostaną dalej u nas.

3. Integracja treści wideo poprzez YouTube

Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki z YouTube do integracji i wyświetlania treści wideo. Dostawcą portalu wideo jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Po otwarciu strony ze zintegrowaną wtyczką YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. To poinformuje YouTube, do której z naszych stron mają Państwo dostęp.

YouTube może przypisać Państwa zachowanie podczas surfowania bezpośrednio do Państwa osobistego profilu, jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube. Można temu zapobiec, wylogowując się wcześniej.

YouTube jest wykorzystywany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO/GDPR.

Szczegółowe informacje na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w deklaracji YouTube o polityce prywatności na: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. 

4. Polityka prywatności YouTube

Na tej stronie korzystamy z usług wideo YouTube firmy YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Poprzez dostęp do stron naszej strony internetowej, na których znajdują się zintegrowane filmy YouTube, dane są przesyłane do YouTube, przechowywane i oceniane.

Jeśli mają Państwo konto w serwisie YouTube i są zalogowani, wtedy informacje te będą powiązane z Państwa osobistym kontem i informacjami w nim przechowywanymi.

Pod adresem www.google.com/intl/de/policies/privacy/Można się dowiedzieć, jakie dane gromadzi Google i w jakim celu dane te są wykorzystywane

5. Polityka prywatności LinkedIn

Na naszej stronie internetowej korzystamy z funkcji Social Media Netzwerks LinkedIn firmy LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Poprzez dostęp do stron, które korzystają z tych funkcji, dane (adres IP, dane przeglądarki, data i godzina, pliki cookie) są przesyłane do LinkedIn, a następnie przechowywane i oceniane.

Jeśli mają Państwo konto w serwisie LinkedIn i są zalogowani, wtedy informacje te będą powiązane z Państwa osobistym kontem i informacjami w nim przechowywanymi.

Polityka prywatności dotycząca tego, jakie informacje gromadzi LinkedIn i w jaki sposób je wykorzystuje, znajduje się na stronie  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Źródło: Stworzono we współpracy z luxurly.de z wykorzystaniem generatora ochrony danych AdSimple.

6. Korzystanie z Google AdWords i Google Conversion

Nasza strona korzysta z Google AdWords. Dostawcą jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone.

AdWords to program reklamowy online. W ramach programu reklamowego online stosujemy śledzenie konwersji. Po kliknięciu na reklamę umieszczoną przez Google, ustawiany jest plik cookie śledzenia konwersji. Cookies to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na Państwa urządzeniu końcowym (komputerze). Pliki cookie Google AdWords wygasają po 30 dniach i nie identyfikują użytkowników w personalny sposób. Plik cookie informuje Google i nas, że kliknęli Państwo na reklamę i zostali przekierowani na naszą stronę internetową.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie identyfikują klientów AdWords za pośrednictwem stron internetowych. Cookies konwersji są wykorzystywane do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy korzystają z funkcji jej śledzenia. Klienci Adwords dowiadują się, ilu użytkowników kliknęło na reklamę i zostało przekierowanych na strony z tagami śledzenia konwersji. Jednak klienci AdWords nie otrzymują informacji, które identyfikują ich osobiście. Jeśli nie chcą Państwo uczestniczyć w śledzeniu, to można zrezygnować z użycia. W tym przypadku, plik cookie konwersji musi być wyłączony w ustawieniach użytkownika przeglądarki. Zapobiega to również włączeniu pliku cookie do statystyk śledzenia konwersji.

Zapisywanie "cookies konwersji" odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO/GDPR. Jako operatorzy stron internetowych, mamy uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji naszej strony internetowej i reklamy.

Szczegóły na temat Google AdWords i Google Conversion Tracking można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.de/policies/privacy/. 

Za pomocą nowoczesnej przeglądarki internetowej można monitorować, ograniczać lub uniemożliwiać stosowanie plików cookie. Dezaktywacja plików cookie może skutkować ograniczoną funkcjonalnością naszej strony internetowej.

Google nie będzie, zgodnie z własnymi informacjami, łączyć adresu IP użytkownika z innymi danymi będącymi w jego posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej może okazać się niemożliwe.

Ponadto, Google oferuje dodatek dezaktywacyjny dla najpopularniejszych przeglądarek, który daje większą kontrolę nad tym, jakie dane Google zbiera na temat odwiedzanych przez Państwo stron internetowych. Dodatek informuje plik JavaScript (ga.js) narzędzia Google Analytics, że żadne informacje dotyczące wizyty na stronie nie mają być przekazywane do Google Analytics. Jednak wyłączenie przez Google Analytics dodatku dezaktywacyjnego dla przeglądarek nie uniemożliwia przesyłania informacji do nas lub do innych usług analityki internetowej, z których możemy korzystać. Aby uzyskać więcej informacji na temat instalacji dodatku dla przeglądarek, należy kliknąć na poniższy link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

 

Jeśli odwiedzają Państwo naszą stronę z urządzenia mobilnego (smartphone lub tablet), należy kliknąć ten link, aby uniemożliwić Google Analytics śledzenie Państwa na tej stronie w przyszłości. Jest to również możliwe jako alternatywa dla powyższego dodatku do przeglądarki. Przez kliknięcie linku nastąpi umieszczenie w Państwa przeglądarce rezygnacji (Opt-Out) z cookie, która jest aktywna jedynie dla tej przeglądarki i tej domeny. Po usunięciu cookies z tej przeglądarki następuje również usunięcie rezygnacji (Opt-Out) z cookie, zatem muszą Państwo ponownie kliknąć na link.

F. Zarządzanie odwiedzającymi

Aby móc śledzić, którzy odwiedzający są w naszej firmie w jakim czasie, gromadzimy dane osobowe wymienione poniżej w ramach naszego zarządzania odwiedzającymi. W związku z tym gromadzenie tych danych zapewnia nam kontrolę dostępu do firmy w połączeniu z ochroną naszych praw domowych. Dane te wykorzystujemy również w przypadku pożaru, aby upewnić się, że goście zewnętrzni opuścili budynek.

Dane są automatycznie usuwane najpóźniej po 6 miesiącach. Dłuższy okres przechowywania wynika z ochrony praw mieszkańców w związku z popełnionymi przestępstwami (np. kradzież, uszkodzenie mienia). Przekazywanie danych stronom trzecim jest zasadniczo wykluczone, chyba że dane są wymagane do dochodzenia w sprawie przestępstw popełnionych przez odwiedzających. W takim przypadku dane mogą zostać przekazane organom ścigania (np. policji).

  • Rodzaje przetwarzanych danych: Imię i nazwisko odwiedzającego, nazwa firmy, z której pochodzi odwiedzający, a także data i godzina wizyty.
  • Podmioty danych: Osoby zewnętrzne, zazwyczaj odwiedzające firmę.
  • Cele przetwarzania: Zapewnienie kontroli dostępu, ochrona praw osób odwiedzających oraz, w razie potrzeby, prowadzenie dochodzeń w sprawie przestępstw popełnionych przez odwiedzających.
  • Podstawa prawna: Uzasadnione interesy (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO) zgodnie z celami wymienionymi powyżej.

G. Zmiana niniejszej informacji o ochronie danych

W związku z rozwojem technicznym i/lub zmianami wymogów prawnych i/lub regulacyjnych może zaistnieć konieczność zmiany niniejszej informacji o ochronie danych.

H. Cookies

 
Ta polityka ciasteczek została utworzona i zaktualizowana przez CookieFirst.com.
na szczyt
Kontakt

Masz pytania?

Możesz do nas zadzwonić!

Centrala:

+49 9962 950-0

Dystrybucja:

+49 9962 950-200
lub
Do formularza kontaktowego